Formål med Klassemøde/kontakttime

 • At skabe basis for god trivsel og rummelighed i fællesskaber med et arbejdsmiljø (med ro, rummelighed, hjælpsomhed, tryghed, fordybelse, kvalitet)

 • Godt og hensigtsmæssigt læringsmiljø. Hvor det ikke er en fejlfinderkultur, men tillid til at turde fejle.  

 • Udgangspunkt i Respekt, samarbejde, fællesskab med rettigheder og pligter, ansvar for det gode arbejdsmiljø, tillid, hjælpsomhed, demokratiske processer.

 • Klasseregler, opbygning af gode sunde relationer, fællesskabets værdi for den enkelte og for hele klassen- hele skolen.

At lære eleverne:

 • Refleksion

 • Multivers (give plads for forskellighed)

 • Forståelse af følelser bag handlinger

 • At lytte opmærksomt (non- og verbal kommunikation – at tale sammen på en god måde)

 • At undersøge

 • At forstå

Organisering af klassemøder

Der er afsat en ugentlig lektion sammen med klassens klasselærer. Ind imellem bruges tiden mere ad hoc, hvis der er problematikker, der kræver dette. I udskolingsklasserne deles tiden mellem møde i klassen med klasselærer og møde i kontaktgruppen med gruppelæreren. En gang om året holder hele skolen en trivselsdag, hvor det overordnede emne er knyttet op på samme formål som klassemøder. Se i øvrigt skolens samlede trivselsplan.

Indskolingen

F.eks.:

 • Samle på gode gerninger (Orm)

 • Udarbejde fælles klasseregler

 • Lære om følelser

 • Udarbejde et godt katalog med gode lege klassen kan lide at lege i frikvartererne

 • Dagens elev

 • Spil om klasseregler

 • Taktil rygmassage (Man mobber ikke den man rør ved)

 • Fællesdanse

Mellemtrinnet

 • Tjanser 

 • Konflikter/problemer diskuteres, og der findes løsninger

 • Punkter til elevrådet. Referat fra elevrådsmøder

 • Orientering og evaluering af emneuger

 • Lege lege

 • Venskabsklasser

 • Nye pladser. Indretning af klasseværelset

 • Ture ud af huset

 • Social træning: Sprog, digitale medier, følelser, regler for samvær

 • Pige- og drengemøder

 • Rydde op på skolen: Legetøj, skrald

 • Højtlæsning – fortælling

 • Mind-set arbejde (Positiv tænkning)

Udskolingen

 • Ad hoc-problematikker

 • Orientering

 • Konfliktløsning

 • Trivsel

 • Teambuilding

 • UU-vejledning