Organisering af undervisningen

Fordybelsesuger

Ud over to årlige emneuger for alle skolens elever, vil der i indskolingen og på mellemtrinnet være ca. fire fordybelsesuger, hvor det oprindelige skoleskema suspenderes.

I indskolingen

 • vil det være en danskfaglig- og en matematikfaglig uge med et tema som omdrejningspunkt. Et eksempel kunne være ”hjem kære hjem” og arkitekttur. Desuden er der en fagfaglig uge med fokus på færdigheder. Her oplever vi, at mange børn i løbet af ugen knækker læsekoden. Bevægelsesuge med naturfagligt - samt idrætsfagligt indhold, hvor fokus er småforsøg fx med sanser og bevægelse. Endelig bruges der en uge til opførelse af et teaterstykke eller en cirkusforestilling.

Formålet med disse uger ud over det faglige er at udvikle og styrke

 • Samarbejde

 • Nysgerrigheden, undren undersøge -  en aktiv proces, som skaber læring

 • Anvarstagen

 • Styre en proces

 • Styrke den æstetiske proces ”Kreativiteten”

 • At man faktisk kan bruge sine færdigheder til noget meningsfuldt.

 • Styrke kompetencer, men også kvalifikationer

 • Styrker medbestemmelse på indholdet og dermed større ejerskab og engagement - øget selvværd (jeg kan selv finde ud af noget)

Dette ved at:

 • Stille spørgsmål, undersøge og besvare

 • Arbejde fra idé til produkt

 • Arbejde i små og store grupper. De små ser, hvad de store kan.

 • Fremlæggelse Stå frem via forestillinger, optræden og udstillinger

Eksempler

Teater, cirkus, idrætsuge, fordybelsesuge, skovdage, fortælling, emneuger for hele skolen (Logbog om skoven)

På mellemtrinnet bruges fordybelsesugerne til at gå i dybden med et specifikt emne. Det kunne eksempelvis være Flugt, Matematik, Universet eller Science.

Måde: Afhængigt af tema vurderer teamets lærere, om der arbejdes i klasser, i mindre teams eller på tværs af hele mellemtrinnet. Uanset hvordan der differentieres, er det det samme tema, der arbejdes med hele ugen.

Faglighed: I løbet af de år, hvor børnene befinder sig på mellemtrinnet, varieres der med fag-faglige mål, så alle mellemtrinnets fag repræsenteres. Der kan være forskel på de enkelte uger, så enkelte fag repræsenteres mere i en uge end i en anden.

Eksempel på inddragelse af fag i fordybelsesuger:

 • Dansk: læs tekster, dagbog, resume, referat mundtligt og skriftligt, rollespil, mundtlig og skriftlig fremlæggelse

 • Matematik: statistik, algebra

 • Natur og teknik: forskellige levevilkår, forskellige steder i verden, geografisk placering, den fjerne omverden

 • Historie: familieforhold, bolig

 • Idræt: bevægelse, bevægelsesmønstre, psykiske reaktioner i forhold til fysisk aktivitet

 • Billedkunst: præsentation af forskellige materialer, fremstille egne produkter og fremlægge dem

Sociale kompetencer: der samarbejdes på tværs, så børnenes evner til at interagere på tværs af alder og køn indøves. Der skabes sociale relationer, så det enkelte barn kommer til at få et solidt tilhørsforhold til mellemtrinnet.

Projektarbejde i udskolingen

I Udskolingen vil fordybelse organiseres som projektdage i perioder med en ugentlig projektdag.  Eleverne skal ud fra et overemne og et underemne udarbejde en problemformulering, en konklusion, et produkt, en fremlæggelse og en evaluering.

Videnssøgning foregår fra bøger, avisartikler, internetsøgning og der foretages kildekritik. Eleverne udarbejder forside, indholdsfortegnelse, fodnoter, litteraturliste, og der afsættes 15.min pr elev til fremvisning.

Der lægges vægt på det analyserende, vurderende og evaluerende.