Uddannelse
Undervisningsplan for emnet uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkeds- orientering (UEA)

Formålet med uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering er, at den enkelte elev tilegner sig alsidig viden om uddannelses- og erhvervsmuligheder, forstår værdien af livslang læring og uddannelse samt opnår kompetencer til at foretage karrierevalg.

Stk. 2.
Gennem undervisningen skal eleven opnå færdigheder og kvalifikationer til at forberede uddannelses- og erhvervsvalg og forstå valget som en proces, der dels inddrager den enkeltes forudsætninger og kompetencer, dels de uddannelses- og erhvervsmæssige muligheder på baggrund af samfundets behov. Ved at inddrage det omgivende samfund får eleven kendskab til levevilkår og livsformer samt indsigt i forhold, historie, kultur og vilkår, der er knyttet til uddannelse, erhverv og arbejdsmarked i en global verden.

Stk. 3.
Undervisningen skal ses i sammenhæng med den individuelle uddannelsesplanlægning og således medvirke til, at eleven opnår erkendelse af egne evner, forudsætninger og kompetencer. Eleven bliver i stand til at udarbejde en personlig uddannelsesplan til videre uddannelse.

Emnebeskrivelse:

I indskolingen integreres UEA som en naturlig del af undervisningen. Dialoger ud fra børnenes hverdag, nærmiljø samt ønsker og drømme inddrages som fælles og individuel inspiration. Ud af huset arrangementer er f.eks. bondegårdsbesøg, dyrskue samt virksomhedsbesøg hos. f.eks. Arla.

Delmål efter 3. klassetrin for emnet EUA

Det personlige valg

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • udtrykke egne drømme og forventninger

 • give eksempler på forskellige menneskers hverdag

 • gengive enkle informationer

 • kende til enkle faglige begreber om uddannelse og erhverv, som har relation til elevernes hverdag

 • træffe enkle valg.

Uddannelse og erhverv

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • give eksempler på job og erhverv fra eget nærmiljø

 • give eksempler på ideer

 • give eksempler på forskellige kommunikationsformer.

Arbejdsmarkedet

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • give eksempler på lønnet og ulønnet arbejde

 • fortælle om enkle produktionsforløb

 • deltage i diskussioner om klassens undervisningsmiljø

 • samtale om drenge- og pigeroller og om ligeværd mellem mennesker

 • samtale om forskellige familiemønstre og netværk.

Delmål efter 6. klassetrin for emnet EUA

På mellemtrinnet integreres UEA fortsat som en naturlig del af undervisningen. Arbejdet med den enkeltes styrker og interesse inddrages løbende også i forbindelse med sprogundervisning. Elevens kendskab til andre kulturer og levevis perspektiveres yderligere vha. sprogundervisning samt temaer og tværfaglige projekter på tværs af mellemtrin men også samtlige klassetrin. Personlige men også fælles dannelses- og læringsprocesser italesættes. Filosofiske tilgange til bl.a. RNFs værdier, livsværdier m.m. italesættes spontant, men også i forhold til planlagte samtaleforløb om undervisningsmiljø, arbejdsfællesskab og ligeværd.

Det personlige valg

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • formulere egne styrkesider og interesser

 • give eksempler på forskellige menneskers karriereforløb

 • anvende forskellige former for informationssøgning

 • gøre rede for folkeskolens undervisningstilbud og andre muligheder for at opfylde undervisningspligten

 • samtale om faglige begreber, som har relation til elevernes uddannelsesplanlægning

 • træffe personlige valg og begrunde dem.

Uddannelse og erhverv

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • beskrive sammenhæng mellem skolegang og senere uddannelse og erhverv

 • beskrive typiske erhverv i lokalområdet

 • give eksempler på job med tilknytning til udlandet

 • omsætte ideer gennem praktiske undervisningsforløb

 • anvende hensigtsmæssige måder at kommunikere på.

Arbejdsmarkedet

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • give eksempler på forskellige typer virksomheder og brancher

 • beskrive lokale virksomheder med iværksætterbaggrund

 • give eksempler på det internationale samspil på arbejdsmarkedet

 • kende regelsæt om undervisnings- og arbejdsmiljø

 • diskutere ligheder og uligheder på arbejdsmarkedet, bl.a. i forbindelse med køns- og kulturforskelle

 • diskutere livskvalitet og værdier i forhold til familieliv, fritidsliv, uddannelsesliv, arbejdsliv og samfundsliv.

Delmål efter 9. klassetrin for EUA

I udskolingen fortsættes de aktiviteter, der er blevet iværksat på mellemtrinnet. Personlige valg, værdier og ønsker italesættes. Fællesskabets betydning for den enkelte og det omkringliggende samfund udgør en større del af de emner og problematikker, som tages op både i klassens tid og tværfagligt.

På 8. klassetrin er RNFs elever som noget helt specielt i erhvervspraktik. RNF indgår i et tæt samarbejde med UU, lige som RNF gør en stor indsats for, at eleverne også gives mulighed for at komme i de særpraktikker, der tilbydes igennem UU. Forældrene inddrages i større omfang end tidligere, idet der i disse forløb skal træffes mange personlige valg, som relaterer til den enkeltes fremtidige ønsker og valg.

Det personlige valg

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • anvende viden om egne kompetencer og forudsætninger

 • gøre rede for samspillet mellem kompetenceudvikling, karriere og livslang uddannelse

 • søge og anvende informationer om uddannelse og erhverv

 • redegøre for og anvende viden om krav og indhold i ungdomsuddannelserne

 • anvende faglige begreber, som har relation til karriereplanlægning

 • udarbejde en personlig uddannelsesplan.

Uddannelse og erhverv

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • udtrykke viden om sammenhænge mellem uddannelsesveje og erhvervsmuligheder

 • beskrive erhvervsmuligheder lokalt, nationalt og internationalt

 • kende til internationalisering i uddannelse og erhverv

 • forholde sig til innovation og iværksætteri

 • vælge relevante former for uddannelses- og jobsøgning.

Arbejdsmarkedet

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • analysere arbejdsmarkedsforhold, herunder vilkår for medarbejdere og selvstændige

 • kende til muligheder for at etablere og drive egen virksomhed

 • kende til det globale arbejdsmarked

 • anvende regler om undervisnings- og arbejdsmiljø

 • forholde sig til ligestilling og ligeværd i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet

 • anvende viden om levevilkår og livsformer.